NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

1. Kto może wziąć udział w próbnej maturze z biologii NEURON oraz diagnozie maturalnej? 

a) Uczniowie szkół uczęszczający do oddziałów realizujących na poziomie rozszerzonym przedmioty biologiczno-chemiczne (i pokrewne), których Dyrektor Szkoły lub nauczyciel prowadzący przedmiot dokona zgłoszenia w wyznaczonym terminie. 

b)  Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego z biologii zgłoszeni przez Korepetytora.

c) Uczniowie szkół, którzy uczęszczają do oddziałów realizujących na poziomie rozszerzonym przedmioty biologiczno-chemiczne (i pokrewne), a którzy nie zostaną zgłoszeni do udziału przez Dyrektora Szkoły lub nauczyciela prowadzącego przedmiot a także absolwenci takich oddziałów (dalej: nabór indywidualny).

2. Prowadzę indywidualną praktykę edukacyjną (korepetycje) czy mogę zgłosić swoich uczniów? 

Tak. 

3. Czy udział w próbnej maturze oraz diagnozie maturalnej jest bezpłatny? 

a) W przypadku próbnej matury oraz u diagnozy maturalnej udział jest bezpłatny dla Uczniów, którzy zostali wymienieni w punkcie 1 w podpunkcie a i b.

b) W przypadku osób, które zgłaszają się samodzielnie (por.: 1c) udział jest płatny.

4. W jaki sposób uzyskam dostęp do materiałów? 

Materiały niezbędne do wzięcia udziału zarówno przy zgłoszeniu uczniów jaki i naborze indywidualnym (por.: 1a, 1b, 1c) są udostępniane w formie zabezpieczonych plików .pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej lub serwisu NEUR.ON. 

5. Kto sprawdza arkusze maturalne?

a) W przypadku zgłoszenia uczniów: Dyrektorowi Szkoły, Nauczycielowi prowadzącemu przedmiot lub Korepetytorowi wraz z arkuszem udostępniany jest schemat oceniania rozwiązań zadań i ocena prac leży w gestii nauczyciela biologii. 

b) Uczniom i absolwentom z naboru indywidualnego nie udostępnia się schematu oceniania rozwiązań zadań a swoje prace w celu sprawdzenia poprawności rozwiązania zadań należy odesłać elektronicznie (plik .pdf) lub Pocztą Polską (lub inną firmą kurierską) do Organizatora w celu sprawdzenia prac. 

6. Czy zgłaszając uczniów muszę wprowadzić uzyskane przez nich wyniki w system? 

Wprowadzenie wyników uzyskanych przez uczniów jest obligatoryjne dla wszystkich osób zgłaszających uczniów. Jeśli zgłoszenia dokonał Dyrektor Szkoły może on, w drodze powierzenia obowiązków, zobligować do wprowadzenia wyników uczniów w system, nauczyciela prowadzącego, o ile inaczej nie stanowią wewnętrzne ramy umowy o pracę lub mianowania. Wprowadzenie wyników uczniów jest w pełni anonimowe względem nich. Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie wyników (rozumiane jako Sprawozdanie z realizacji próbnej matury z biologii NEURON) nie trwa długo i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Niewypełnienie Sprawozdania wiąże się z odmową zgody na ponowny udział w próbnej maturze z biologii NEURON w kolejnej edycji z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych, o których Organizator musi zostać poinformowany.

7. Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie? 

Skorzystaj z formularza kontaktowego.

 

Dodatkowo w przypadku absolwentów i uczniów z naboru indywidualnego (dotyczy tylko osób wymienionych w punkcie 1c):

 

8. Ile kosztuje wzięcie udziału w próbnym egzaminie maturalnym oraz diagnozie maturalnej dla klas II?

Wysokość opłaty oraz inne informacje związane z jej uiszczeniem ujęte są w § 4 Regulaminu uczestnictwa uczniów i absolwentów szkół średnich w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii organizowanej przez NEURON-matura z biologii.

9. Kto pokrywa koszt wysłania pracy do Organizatora i ile on wynosi? 

Osoba, która jest autorem rozwiązań zadań w arkuszu może go wysłać bezpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą Poczty Polskiej lub innej firmy kurskiej, wtedy pokrywa  koszty związane z wysłaniem swojej pracy a ich wysokość wynika z cennika firmy kurierskiej. 

10. Czy po wysłaniu mojej pracy i jej sprawdzeniu otrzymam swój arkusz z powrotem?

Nie. Wysyłka elektroniczna zapewnia automatycznie dostęp do zeskanowanego pliku. Gdy wysyłka następuję firmą kurierską należy przed zakopertowaniem wykonać kopię arkusza (np.: ksero lub zdjęcia).

11. Czy poznam swój wynik i czy nastąpi to przed maturą?

Każda osoba, która odeśle swoją pracę w wyznaczonym terminie może liczyć na jej sprawdzenie, a także otrzymanie na maila wyników ze szczegółową punktacją poszczególnych zadań. Realizacja całości przedsięwzięcia umożliwia analizę popełnionych błędów i wyciągnięcie wniosków do czasu egzaminu maturalnego z biologii.

12. Czy jako absolwent / uczeń uzyskam dostęp do schematu oceniania rozwiązań zadań?

Tak jak w punkcie 5b, nie udostępnia się osobom z naboru indywidualnego takiego schematu, ale w utworzonej specjalnej grupie edukacyjnej na portalu FACEBOOK będzie można uczestniczyć w analizie zadań problematycznych oraz zadawać nieograniczoną liczbę pytań związanych z problematyką zadań w arkuszu. 

13. Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie? 

Skorzystaj z formularza kontaktowego.

 

DOKONAJ ZGŁOSZENIA JAKO:

UCZEŃ / ABSOLWENT

NAUCZYCIEL / KOREPETYTOR

NABÓR TRWA
TERMIN ZGŁOSZENIA DO: 29/09/2021

• możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii NEURON

NEURON-matura z biologii
Sebastian Karczmarczyk
NIP: 8652573571
REGON: 385978581

Tylko tutaj znajdziesz:

• autorskie arkusze maturalne z biologii NEURON

NAPISZ WIADOMOŚĆ

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

Polityka prywatności

Regulamin

podstawa programowa z biologii

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne

informator maturalny

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH W PRÓBNEJ MATURZE, DIAGNOZIE MATURALNEJ Z BIOLOGII ORGANIZOWANEJ PRZEZ NEURON-matura z biologii

ZOBACZ ARKUSZE Z POPRZEDNICH EDYCJI