NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

1. Kto może wziąć udział w próbnej maturze z biologii NEURON oraz diagnozie maturalnej? 

a) W przypadku diagnozy maturalnej i próbnej matury: Uczniowie szkół uczęszczający do oddziałów realizujących na poziomie rozszerzonym przedmioty biologiczno-chemiczne (i pokrewne), których dyrektor szkoły lub nauczyciel prowadzący przedmiot dokona zgłoszenia w wyznaczonym terminie. 

b) W przypadku diagnozy maturalnej i próbnej matury: Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego z biologii zgłoszeni przez Korepetytora.

c) W przypadku próbnej matury: Uczniowie szkół, którzy uczęszczają do oddziałów realizujących na poziomie rozszerzonym przedmioty biologiczno-chemiczne (i pokrewne), a którzy nie zostaną zgłoszeni do udziału przez Dyrektora Szkoły lub nauczyciela prowadzącego przedmiot, a także absolwenci takich oddziałów (dalej: nabór indywidualny).

 

2. Prowadzę indywidualną praktykę edukacyjną (korepetycje) czy mogę zgłosić swoich uczniów? 

Tak. Udział jest  bezpłatny. 

 

3. Czy udział w próbnej maturze oraz diagnozie maturalnej jest bezpłatny? 

a) W przypadku próbnej matury oraz  diagnozy maturalnej udział jest bezpłatny dla Uczniów, którzy zostali wymienieni w punkcie 1, podpunkt a i b.

b) W przypadku osób, które zgłaszają się samodzielnie (por.: 1c) udział jest płatny. Kwestie płatności oraz zwrotów określa Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii.

 

4. W jaki sposób uzyskam dostęp do materiałów? 

Materiały niezbędne do wzięcia udziału przy zgłoszeniu uczniów przez Dyrektora szkoły, Nauczyciela lub Korepetytora zostaną opublikowane w Strefie Nauczyciela na naszej stronie internetowej. Uczniom z naboru indywidualnego arkusz udostępniany jest w formie zabezpieczonego pliku za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 

5. Kto sprawdza arkusze maturalne?

a) W przypadku zgłoszenia uczniów: Dyrektorowi Szkoły, Nauczycielowi prowadzącemu przedmiot lub Korepetytorowi wraz z arkuszem udostępniany jest schemat oceniania rozwiązań zadań i ocena prac leży w gestii nauczyciela biologii. 

b) Uczniom i absolwentom z naboru indywidualnego nie udostępnia się schematu oceniania rozwiązań zadań, a poprawność swoich rozwiązań sprawdzą oni podczas opłaconego w ramach Uczestnictwa spotkania online na żywo z autorem arkusza, gdzie dokona on dokładnej analizy arkusza i poda przykładowe poprawne odpowiedzi. Ze spotkania dostępne będzie dla Uczestników nagranie jego transmisji.

 

6. Czy jako Nauczyciel / Korepetytor zgłaszając uczniów muszę wprowadzić uzyskane przez nich wyniki do bazy danych?

Wprowadzenie wyników uzyskanych przez uczniów jest obligatoryjne dla wszystkich osób zgłaszających uczniów. Jeśli zgłoszenia dokonał Dyrektor szkoły może on, w drodze powierzenia obowiązków zobligować do wprowadzenia wyników uczniów w system, nauczyciela prowadzącego przedmiot, o ile inaczej nie stanowią wewnętrzne ramy umowy o pracę lub mianowania. 

Wprowadzenie wyników uczniów jest względem nich w pełni anonimowe. Jednocześnie, informujemy, że wprowadzenie wyników (rozumiane jako Sprawozdanie) nie trwa długo i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Niewypełnienie Sprawozdania może wiązać się z odmową zgody na ponowny udział w próbnej maturze i / lub diagnozie maturalnej z biologii NEURON.

 

8. Ile kosztuje wzięcie udziału w próbnym egzaminie maturalnym oraz diagnozie maturalnej?

Dotyczy tylko osób z naboru indywidualnego: Wysokość opłaty oraz inne informacje związane z jej uiszczeniem ujęte są w § 3 Regulaminu uczestnictwa w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii.

 

9. Czy jako uczeń / absolwent uzyskam dostęp do schematu oceniania rozwiązań zadań?

Tak jak w punkcie 5b: nie udostępnia się osobom z naboru indywidualnego takiego schematu, ale w ramach uczestnictwa przewidziane jest spotkanie online z autorem arkusza, gdzie dokona on pełnej jego analizy i poda przykładowe rozwiązania zadań. Ponadto na utworzonej specjalnej grupie edukacyjnej na portalu FACEBOOK będzie można uczestniczyć w analizie zadań problematycznych oraz zadawać nieograniczoną liczbę pytań związanych z problematyką zadań w arkuszu.

 

10. Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie? 

Skorzystaj z formularza kontaktowego.

INFORMACJE O NABORZE

Regulamin uczestnictwa

w ogólnopolskiej

próbnej maturze z biologii

Polityka prywatności

Zobacz arkusze

z poprzednich edycji

ZGŁASZAM

DIAGNOZA Z BIOLOGII 
(klasy III lub IV)

ZAKOŃCZONY

08.11.2022 r.

co?

kiedy nabór?

realizacja arkusza