WYKUP DOSTĘP 

54,25

1 godz.
42 min.

TRUDNE

1. wprowadzenie pojęcia "biotechnologia"
2. rodzaje biotechnologii
3. terapia genowa
4. system restrykcji - modyfikacji i terapia genowa
5. sekwencje palindromowe i restryktazy
6. lepkie i tępe końce
7. struktura genu
8. odwrotna transkrypcja 
9. selekcja pozytywna transgenicznych bakterii
10. PCR
11. elektroforeza żelowa

TREŚĆ:

5. BIOTECHNOLOGIA

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

1 godz.
3 min.

BARDZO
TRUDNE

1. synapsa elektryczna 
2. acetylocholina - synteza 
3. budowa synapsy chemicznej - preparat m. elektronowego
4. budowa synapsy chemicznej
5. rodzaje receptorów cholinergicznych 
6. białka SNARE  
7. znaczenie fizjologiczne GABA
8. mechanizm hamowania przekazywania impulsu nerwowego
9. budowa sarkomeru 
10. mechanizm skurczu i rozkurczu mięśnia


TREŚĆ:

4. SYNAPSY. SKURCZ 
I ROZKURCZ MIĘŚNI

WYKUP DOSTĘP 

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

1 godz.
12 min.

BARDZO
TRUDNE

1. skład płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego
2. budowa neuronu
3. mielina - kontekst ewolucyjny 
4. czynniki wpływające na szybkość przewodzenia impulsu 
nerwowego 
5. napięcie elektryczne i stany błony komórkowej
6. potencjał błonowych w różnych komórkach 
7. pompa sodowo-potasowa
8. jednokierunkowe przewodzenia impulsu nerwowego
9. potencjał błonowy neuronu  
10. rodzaje bodźców

TREŚĆ:

3. NEURON 
i IMPULS NERWOWY

65,10 zł

1 godz.
20 min.

TRUDNE

1. funkcje układu odpornościowego
2. mutacje, system naprawy DNA
3. apoptoza, kancerogeneza
4. nowotwór, a rak
5. zarażenie, a zakażenie
6. elementy morfotyczne krwi
7. histamina, a stan zapalny
8. synteza przeciwciał 
9. wprowadzenie pojęcia "antygen"
10. rodzaje odporności 
11. układ MHC 
12. przebieg odp. odpornościowej

TREŚĆ:

2. UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

47 min.

BARDZO
TRUDNE

W tym szkoleniu analizie zostały poddane wybrane zadania maturalne uwzględniające aspekt statystyczny.

rozkład normalny, 
odchylenie standardowe, 
analiza wykresów, 
zakres zmienności cechy, 
mediana, 
cechy ilościowe oraz jakościowe.

OPIS:

4. ELEMENTY ANALIZY
STATYSTYCZNEJ

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

56 min.

TRUDNE

W tym szkoleniu analizie zostały poddane wybrane zadania maturalne uwzględniające aspekt doświadczalny.

 odróżnianie próby badawczej od kontrolnej, 
rodzaje prób kontrolnych, 
stawianie wniosków,
pisanie problemów badawczych.

OPIS:

3. METODOLOGIA NAUK
PRZYRODNICZYCH

WYKUP DOSTĘP 

65,10 zł

34 min.

ŚREDNIE

W tym szkoleniu analizie zostały poddane wybrane zadania maturalne z fizjologii zwierząt oraz roślin.

OPIS:

2. FIZJOLOGIA ZWIERZĄT I ROŚLIN

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

47 min.

TRUDNE

W tym szkoleniu analizie zostały poddane wybrane zadania maturalne z biotechnologii.

 sekwencjonowanie DNA, 
elektroforeza, 
PCR.

OPIS:

1. BIOTECHNOLOGIA

ANALIZA ZADAŃ

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

1 godz. 21 min.

TRUDNE

1. wprowadzenie pojęcia "oddychanie"
2. reakcje utleniania - redukcji 
3. oddychanie tlenowe, a wewnątrzkomórkowe
4. oddychanie beztlenowe, a fermentacja 
5. oddychanie tlenowe, a beztlenowe 
6. denitryfikacja 
7. etapy oddychania tlenowego
8. metabolizm pasożytów jelitowych
9. metabolizm tłuszczów
10. ketogeneza
11. śpiączka cukrzycowa

TREŚĆ:

1. ODDYCHANIE KOMÓRKOWE

informator maturalny

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne

podstawa programowa z biologii

Polityka prywatności

NEURON-matura z biologii
NIP: 8652573571
REGON: 385978581

DARMOWE  
MATERIAŁY
EDUKACYJNE

OMÓWIENIE TEORII

    SZKOLENIA MATURALNE