Polityka prywatności

Pomoc techniczna

Regulamin sprzedaży

 

S K L E P 

1 godz.

3 min.

BARDZO

TRUDNE

    SZKOLENIA MATURALNE

WYKUP DOSTĘP 

54,25

1 godz.

42 min.

TRUDNE

1. wprowadzenie pojęcia "biotechnologia"

2. rodzaje biotechnologii

3. terapia genowa

4. system restrykcji - modyfikacji i terapia genowa

5. sekwencje palindromowe i restryktazy

6. lepkie i tępe końce

7. struktura genu

8. odwrotna transkrypcja 

9. selekcja pozytywna transgenicznych bakterii

10. PCR

11. elektroforeza żelowa


TREŚĆ:

5. BIOTECHNOLOGIA

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

1. synapsa elektryczna 

2. acetylocholina - synteza 

3. budowa synapsy chemicznej - preparat m. elektronowego

4. budowa synapsy chemicznej

5. rodzaje receptorów cholinergicznych 

6. białka SNARE  

7. znaczenie fizjologiczne GABA

8. mechanizm hamowania przekazywania impulsu nerwowego

9. budowa sarkomeru 

10. mechanizm skurczu i rozkurczu mięśniaTREŚĆ:

4. SYNAPSY. SKURCZ 

I ROZKURCZ MIĘŚNI

WYKUP DOSTĘP 

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

1 godz.

12 min.

BARDZO 

TRUDNE

1. skład płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego

2. budowa neuronu

3. mielina - kontekst ewolucyjny 

4. czynniki wpływające na szybkość przewodzenia impulsu 

nerwowego 

5. napięcie elektryczne i stany błony komórkowej

6. potencjał błonowych w różnych komórkach 

7. pompa sodowo-potasowa

8. jednokierunkowe przewodzenia impulsu nerwowego

9. potencjał błonowy neuronu  

10. rodzaje bodźców


TREŚĆ:

3. NEURON 

i IMPULS NERWOWY

65,10 zł

1 godz.

20 min.

TRUDNE

1. funkcje układu odpornościowego

2. mutacje, system naprawy DNA

3. apoptoza, kancerogeneza

4. nowotwór, a rak

5. zarażenie, a zakażenie

6. elementy morfotyczne krwi

7. histamina, a stan zapalny

8. synteza przeciwciał 

9. wprowadzenie pojęcia "antygen"

10. rodzaje odporności 

11. układ MHC 

12. przebieg odp. odpornościowej

TREŚĆ:

2. UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

47 min.

BARDZO

TRUDNE

W tym szkoleniu analizie zostały poddane wybrane zadania maturalne uwzględniające aspekt statystyczny.


rozkład normalny, 
odchylenie standardowe, 
analiza wykresów, 
zakres zmienności cechy, 
mediana, 
cechy ilościowe oraz jakościowe.

OPIS:

4. ELEMENTY ANALIZY

STATYSTYCZNEJ

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

56 min.

TRUDNE

W tym szkoleniu analizie zostały poddane wybrane zadania maturalne uwzględniające aspekt doświadczalny.


 odróżnianie próby badawczej od kontrolnej, 

rodzaje prób kontrolnych, 

stawianie wniosków,

pisanie problemów badawczych.

OPIS:

3. METODOLOGIA NAUK

PRZYRODNICZYCH

WYKUP DOSTĘP 

65,10 zł

34 min.

ŚREDNIE

W tym szkoleniu analizie zostały poddane wybrane zadania maturalne z fizjologii zwierząt oraz roślin.

OPIS:

2. FIZJOLOGIA ZWIERZĄT I ROŚLIN

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

47 min.

TRUDNE

W tym szkoleniu analizie zostały poddane wybrane zadania maturalne z biotechnologii: sekwencjonowanie DNA,  elektroforeza, PCR.

OPIS:

1. BIOTECHNOLOGIA

ANALIZA ZADAŃ

WYKUP DOSTĘP 

108,50 zł

1 godz. 21 min.

TRUDNE

1. wprowadzenie pojęcia "oddychanie"

2. reakcje utleniania - redukcji 

3. oddychanie tlenowe, a wewnątrzkomórkowe

4. oddychanie beztlenowe, a fermentacja 

5. oddychanie tlenowe, a beztlenowe 

6. denitryfikacja 

7. etapy oddychania tlenowego

8. metabolizm pasożytów jelitowych

9. metabolizm tłuszczów

10. ketogeneza

11. śpiączka cukrzycowa

TREŚĆ:

1. ODDYCHANIE KOMÓRKOWE

DARMOWE  

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

OMÓWIENIE TEORII