Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii (dalej: wydarzenie)

 

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin dotyczy osób, które zgłaszają swoich uczniów do udziału w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii NEURON.

2. Całość Wydarzenia przeprowadzana jest wyłącznie w języku polskim.

3. Udział w wydarzeniu może wziąć każda osoba, która w wyznaczonym przez osobę przeprowadzającą i opracowującą arkusz próbnej matury (dalej: Organizator) terminie dokona zgłoszenia (dalej: Zainteresowany), a następnie opłaci swoje uczestnictwo (dalej: Uczestnik).

4. Zainteresowanym może być osoba zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Zainteresowanym może być osoba zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nieposiadająca pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn niż niepełnoletność.

5.1. Udział możliwy wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Wydarzenie dedykowane jest maturzystom, ale może w nim wziąć udział każda osoba zainteresowana tematem. Poziom będzie odpowiadał szkole ponadpodstawowej (liceum) zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

7. Organizator nie zapewnia oprogramowania niezbędnego do udziału w Wydarzeniu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia (w tym: sprzętu elektronicznego) mienia Uczestnika spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oprogramowania i / lub narzędzi na potrzeby uczestnictwa.

9. Wiadomość e-mail zawierająca informacje zapewniające dostęp do arkusza maturalnego oraz schematu oceniania rozwiązań zadań, niezbędne do udziału (dalej: Środki udziału) w Wydarzeniu, zostaną przekazane Uczestnikowi w terminie ustalonym i podanym do wiadomości przez Organizatora.

10. Realizacja §1 punkt 9 jest możliwa tylko po uprzednim otrzymaniu od Zainteresowanego opłaty z tytułu uczestnictwa.

11. Środki udziału  mogą zostać wysłane tylko na adres e-mail podany podczas zgłoszenia (dalej: Formularz zgłoszeniowy) przez Uczestnika.

12. Organizator nie weryfikuje poprawności wpisanego adresu e-mail, a także nie weryfikuje, czy środki udziału dotarły i zostały odczytane przez Uczestnika.

13. Utrata dostępu do wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail przez Uczestnika, nie rodzi względem Organizatora obowiązku ponownego wysłania środków udziału.

14. Gdy Uczestnik utraci dostęp do adresu e-mail podanego w Formularzu zgłoszeniowym nie przysługuje mu zwrot wpłaconej należności z tytułu uczestnictwa, chyba że utrata ta nastąpiła przed udostępnieniem przez organizatora Środków udziału, a organizator został o tym poinformowany na tym etapie.  

15. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu w dobrowolnym momencie.

16. Gdy Uczestnik zrezygnuje po udostępnieniu Środków przekazu, wpłacona należność z tytułu uczestnictwa nie zostanie zwrócona.

17. Gdy Uczestnik zrezygnuje przed udostępnieniem Środków przekazu, Uczestnikowi fakultatywnie przysługuje możliwość żądania zwrotu wpłaconej należności.

18. Gdy Uczestnik zrezygnuje w momencie określonym w § 1 punkt 17 i zażąda on zwrotu wpłaconej należności, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego należność, w całości (100%) na rachunek bankowy, z którego doszło do wpłaty.

19. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem naboru, Organizator prowadzi sprzedaż usług elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Uczestnika usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi elektronicznej, a także prawa i obowiązki Organizatora, Zainteresowanego i Uczestnika.

3. Dla możliwości wejścia na Stronę, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez smartfon, komputer lub inne urządzenie Zainteresowanego. Wystarczające są:

a. dostęp do Internetu,

b. standardowy system operacyjny w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu 

c. standardowa przeglądarka internetowa w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu 

4. Do dokonania zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego konieczne jest spełnienie szczególnych warunków technicznych przez smartfon, komputer lub inne urządzenie Zainteresowanego, tj.:

a. dostęp do Internetu,

b. standardowy system operacyjny w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu 

c. standardowa przeglądarka internetowa w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu

d. dostęp do adresu e-mail

e. możliwość wykonania przelewu tradycyjnego lub online (przez zalogowanie na stronie banku).

5. Kupujący nie może dokonać zgłoszenia anonimowo, ani pod pseudonimem.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Zainteresowanemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Organizator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Zainteresowany powinien poinformować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Zainteresowany może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail matura.neuron@gmail.com. W reklamacji Zainteresowany powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Organizator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

9. Wszystkie ceny podane podczas zgłoszenia są cenami brutto.

10. Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili zgłoszenia przez Zainteresowanego.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług w zgłoszeniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych czy też wyprzedaży.

12. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowiłby inaczej.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem naboru, Organizator świadczy na rzecz Zainteresowanego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Zainteresowanemu zawarcia z Organizatorem umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci usług elektronicznych (udział w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii). Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta. Procedura zawarcia umowy, rozumiana jako zasady naboru, opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

2. Odpłatne są umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem naboru.

 

§ 4

Zasady naboru

1. Informacja o Wydarzeniu zamieszczona zostanie w Internecie, na ogólnodostępnej stronie Organizatora i na jego mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

2. Informacja o Wydarzeniu zostaje zamieszczona najpóźniej pół miesiąca przed planowanym terminem realizacji arkusza.

3. Limit miejsc dla chcących wziąć udział, o ile zostanie przewidziany, w próbnej maturze z biologii ustala Organizator za podaniem tego do wiadomości publicznej przed okresem rozpoczęcia naboru.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) limitu miejsc w trakcie trwania naboru.

5. Zainteresowani zobowiązani są do wypełnienia i przesłania do Organizatora Formularza zgłoszeniowego.

6. Po wypełnieniu Formularzu zgłoszeniowego należy dokonać płatności z tytułu uczestnictwa.

 

§ 5

Minimalna liczba Uczniów / Absolwentów, opłata i jej zwrot

1. W wydarzeniu może wziąć udział dowolna liczba grup Uczniów / Absolwentów zgłaszanych przez Uczestnika (minimum 1 grupa).

2. Niezależnie od tego, czy Uczestnik zgłosił jedną grupę czy kilka grup Uczniów / Absolwentów, sumaryczna (łączna) liczba Uczniów / Absolwentów zgłoszonych do udziału musi być równa lub większa od minimalnej liczby Uczniów / Absolwentów.

3. Minimalna liczba Uczniów / Absolwentów ustalana jest przez Organizatora każdorazowo, przed rozpoczęciem naboru i podana jest do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie organizatora (www.maturaneuron.pl), a także w Formularzu zgłoszeniowym.

4. Jeśli Zgłaszający wykaże mniejszą liczbę Uczniów / Absolwentów od tej, która zostanie ustalona na podstawie punktu 3 to jego udział jest możliwy, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości wyliczonej dla minimalnej liczby Uczniów / Absolwentów.

5. Udział w próbnej maturze z biologii jest płatny. Wysokość opłaty, w przeliczeniu na jednego Ucznia / Absolwenta, ustalana jest przez Organizatora każdorazowo, przed rozpoczęciem naboru i podana jest do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie organizatora (www.maturaneuron.pl), a także w Formularzu zgłoszeniowym.

6. Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę, której wysokość wylicza sam dla zadeklarowanej przez siebie, w Formularzu zgłoszeniowym, liczby Uczniów / Absolwentów. Wyliczenie następuje wg wzoru: liczba uczniów x wysokość opłaty, gdzie znak x oznacza symbol mnożenia.

7. Jeśli ostatecznie udział w Wydarzeniu weźmie większa liczba Uczniów / Absolwentów niż ta zadeklarowana w Formularzu zgłoszeniowym, Uczestnik nie dopłaca z tego tytułu.

8. Jeśli ostatecznie udział w Wydarzeniu weźmie mniejsza liczba Uczniów / Absolwentów niż ta zadeklarowana w Formularzu zgłoszeniowym, Organizator nie dokona zwrotu wynikłej nadpłaty.

9. Opłatę należy uiścić w całości, jednym przelewem bankowym na numer konta bankowego Organizatora, który podany będzie w Formularzu zgłoszeniowym.

10. Na wniosek Uczestnika, Organizator wystawi potwierdzenie otrzymania przelewu i / lub fakturę VAT.

11. Uiszczona kwota może zostać zwrócona w całości Uczestnikowi, gdy ten zrezygnuje z uczestnictwa w trybie § 1 punkt 17 (tj. przed datą opublikowania przez Organizatora  Środków udziału).

12. Uiszczona kwota nie zostanie zwrócona Uczestnikowi, jeśli rezygnuje on ze swojego dalszego udziału po dacie udostępnienia przez Organizatora Środków udziału, tj. w trybie § 1 punkt 16.  

13. Organizator może obniżyć wartość kwoty, o której mowa w § 1 pkt 5 tworząc kod promocyjny o działaniu i zastosowaniu określonym w miejscu jego podania.

 

§ 6

Prawa autorskie i pokrewne Organizatora

1. Uczestnikowi zostaje udostępniony arkusz egzaminacyjny oraz schemat oceniania rozwiązań zadań na zasadzie wyłączności.

2. Uczestnik nie staje się właścicielem praw autorskich do arkusza oraz schematu oceniania rozwiązań zadań w momencie jego otrzymania, ani na żadnym innym etapie uczestnictwa.

3. Uczestnik nie jest upoważniony do przekazywania osobom postronnym ani powielania w jakikolwiek sposób (w tym umieszczania na portalach, forach czy stronach internetowych) plików przekazanych przez Organizatora.

4. Uczestnik ma możliwość i prawo dokonania wydruków z uzyskanego pliku, o ile odbywa się to wyłącznie na użytek własny i w ramach zakresu wykazanego w Formularzu zgłoszeniowym.

5. Wszystkie pliki przekazane przez Organizatora Uczestnikowi, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Uczestnik ma obowiązek korzystać z pliku wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym regulaminem.

7. Uczestnik nie jest uprawniony do:

7.1. rozpowszechniania pliku w formie elektronicznej, w całości lub we fragmentach.

7.2. rozpowszechniania treści pliku po jego wydrukowaniu w całości lub we fragmentach (także opracowań wydruku) poza zakresem wykazanym w Formularzu zgłoszeniowym.

7.3. utrwalania lub zwielokrotniania plików (tworzenia kopii) w celu ich rozpowszechniania.

7.4. komercyjnego wykorzystywania pliku.

7.5. komercyjnego wykorzystywanie treści pliku.

7.6. wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści pliku.

7.7. zmiany nazwy pliku (domyślnie: „A_XX202Y oraz „SM_XX202Y”, gdzie XX – oznacza miesiąc publikacji, a Y – ostatnia cyfrę roku publikacji).

7.8. w przypadku wydruku, do jego ponownego przedruku, zmiany treści czy udostępniania osobom nieuprawnionym.

8. Uczestnik jest zobowiązany do dbania o to, aby pod jego nieobecność osoba lub osoby nieuprawnione (tj.: każda inna osoba poza Uczestnikiem) nie korzystały z plików.

9. Uczestnikowi zabrania się podejmowania czynności związanych z deszyfracją pliku i / lub zmianą jego formatu (domyślnie: .pdf).

10. W przypadku wykrycia przez Organizatora naruszeń ze strony Uczestnika, Organizator ze skutkiem natychmiastowym wyklucza jego dalszy udział, bez ostrzeżenia.

11. W przypadku wykrycia przez Organizatora naruszeń ze strony Uczestnika, łamiącego zasady § 6 Organizator będzie dochodzić swoich praw oraz może skorzystać z roszczeń wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12. Zadania egzaminacyjne z arkusza próbnej matury z biologii można konsultować z innymi nauczycielami.

13. Uczestnik jest zobligowany do nieudostępniania w jakiejkolwiek formie i postaci, całości jak i fragmentów schematu oceniania rozwiązań zadań, zwłaszcza uczniom.

 

§ 7

Zasady uczestnictwa

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad ujętych w zaakceptowanym regulaminie.

2. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z uczestnictwem należy skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.

3. Uczestnik pobiera arkusz ze strony wyznaczonej przez Organizatora, a następnie powiela go poprzez wydruk odpowiednią liczbę egzemplarzy, zgodną ze stanem wykazanym w Formularzu zgłoszeniowym.

4. Uczestnik sprawdza poprawność rozwiązania zadań przez Uczniów we własnym zakresie, korzystając z dołączonego w Środkach udziału, schematu oceniania rozwiązań zadań.

5. W przypadku braku części informacji w momencie dokonywania zgłoszenia Organizator prześle dodatkowe informacje najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.

6. Dzień upublicznienia arkusza maturalnego Uczestnikom wyznacza Organizator.

7. Po opracowaniu wyników, Uczestnik wypełnia Sprawozdanie z realizacji arkusza.

8. Arkusz maturalny oraz schemat oceniania rozwiązań zadań znajdują się w pliku komputerowym o rozszerzeniu .pdf i zabezpieczone są hasłem.

9. Po uzyskaniu dostępu, Uczestnik powiela poprzez wydruk odpowiednią liczbę egzemplarzy, zgodną ze stanem wykazanym w Formularzu zgłoszeniowym (tj. zgodnie z liczbą podaną w polu: „Podaj przybliżoną liczbę uczniów, która weźmie udział w próbnej maturze z biologii”).

10. Po uzyskaniu wyników, uczestnik wypełnia sprawozdanie z realizacji arkusza.

11. Wypełnienie sprawozdania jest niezbędne, aby móc wziąć udział w kolejnych edycjach Wydarzenia.

 

§ 8

Dokumenty zgłoszeniowe

1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://maturaneuron.pl/informator

 

§ 9

Ochrona danych osobowych Uczestnika

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://maturaneuron.pl/polityka+prywatno%C5%9Bci-matura

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Osoba akceptująca Regulamin uczestnictwa w próbnej maturze z biologii oświadcza, że zapoznała się z nim i akceptuje w niezmienionej formie wszystkie jego punkty i podpunkty.

2. Do punktów i podpunktów zawartych w tym Regulaminie nie przysługuje zgłoszenie zażalenia.

3. Regulamin może zostać zaakceptowany jedynie w niezmienionej formie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu za podaniem tego do wiadomości publicznej.

5. Organizator nie może zmienić Regulaminu w trakcie trwania naboru i najbliższej, następującej po nim sesji.

 

§ 11

Zastrzeżenia

1. Arkusz maturalny wraz z zasadami oceniania rozumiane jako elementy usługi, o której mowa w § 3 pkt 1 są w pełni zoptymalizowane do wersji elektronicznej (.pdf). Wydruk może  odbiegać od prezentowanego wyglądu w wersji elektronicznej.  Pliki zaleca się otwierać za pośrednictwem programów komputerowych obsługujących rozszerzenie plików .pdf w najnowszej wersji programu, zgodnie z wytycznymi wydawcy programu.

2. W przypadku problemów związanych z odczytem plików zaleca się zapoznanie z Pomocą Techniczną  lub  kontakt pod adresem e-mail: matura.neuron@gmail.com

3. Jakakolwiek zbieżność zadań, co do ich konstrukcji, formy czy treści, jak i zasad oceniania do materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jak i inne wydawnictwa czy ośrodki dydaktyczne jest przypadkowa i wynika z naturalnej zbieżności materiału w kontekście zakresu wymagań egzaminacyjnych lub podstawy programowej.