Regulamin sprzedaży usług świadczonych drogą elektroniczną (szkolenie online) i dostępu do treści elektronicznych. 

 § 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a.    Strona internetowa – dalej „Strona”, strona internetowa dostępna pod adresem www.maturaneuron.pl, której twórcą jest Sprzedawca,
b.    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
c.    Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
d.    Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://maturaneuron.pl/regulamin_szkolenie_online
e.    Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://maturaneuron.pl/szkolenia
f.   Sprzedawca – Sebastian Karczmarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NEURON-matura z biologii. Sebastian Karczmarczyk”, ul. Sandomierska 210A, 37-450, Stalowa Wola, NIP: 8652573571, REGON: 385978581. 

§ 2
Postanowienia wstępne

1.    Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
2.    Sprzedaż odbywa się bez rejestracji konta Kupującego w Sklepie.
3.    Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług elektronicznych, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
4.    Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku zakupów wskazujących na transakcję hurtową (duża liczba identyczny usług (powyżej 3 jednostek tej samej usługi) zamówionych na przestrzeni krótkiego okresu czasu przez jednego Klienta) należy przed złożeniem zamówienia ustalić telefonicznie, e-mailowo lub osobiście szczegóły transakcji hurtowej. Sklep zastrzega sobie prawo nierealizowania takich zamówień lub realizowanie ich w innych cenach i ilościach, o których Klient zostanie uprzedzony przed dostarczeniem usługi).
5.    Dla możliwości wejścia na Stronę, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez smartfon, komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
a,   dostęp do Internetu,
b.    standardowy system operacyjny w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu
Kupującego
c.    standardowa przeglądarka internetowa w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu 
Kupującego
6.    Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie szczególnych warunków technicznych przez smartfon, komputer lub inne urządzenie Kupującego, tj.:
a.    dostęp do Internetu,
b.    standardowy system operacyjny w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu 
Kupującego
c.    standardowa przeglądarka internetowa w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu Kupującego

d. dostęp do adresu e-mail
e.  możliwość wykonania przelewu tradycyjnego lub online (przez zalogowanie na stronie banku).
6.    Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
7.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
8.    Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony na adres e-mail: matura.neuron@gmail.com.
9.    Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail matura.neuron@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
10.     Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
11.     Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
12.     Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych czy też wyprzedaży.
13.     Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowiłby inaczej.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.    Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi (szkolenie online) drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci usług elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.

§ 4 
Prawa autorskie

1. Zakupiona usługa, a zwłaszcza jej treść (audio i wideo oraz plik .pdf) są objęte prawami autorskimi.
2. Prawem autorskim objęte są również kopie pliku pierwotnego. 
3. W przypadku wykrycia przez Sprzedającego naruszeń Kupującego, Sprzedający może dochodzić swoich praw oraz może skorzystać z roszczeń wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do przebiegu i zawartości dydaktycznej materiału edukacyjnego przysługują Sprzedawcy. Korzystanie z materiału wideo jest możliwe wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

§ 5
Zawieranie umowy

1.    W celu zakupu usługi elektronicznej, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
a.    klikając w przycisk „Wykup dostęp”, wybrać do zakupu usługi, 
b.   wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
c.  zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
d.  kliknąć w przycisk „Prześlij”.
2.    Po kliknięciu w przycisk „Prześlij”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę, gdzie uzyska informacje do wykonania przelewu online lub tradycyjnego przekazu pocztowego, celem dokonania zapłaty ceny za wybraną usługę elektroniczną.
3.    Istnieje możliwość modyfikowania / edycji złożonego zamówienia poprzez potwierdzenie złożenia zamówienia wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia.
4.    Nie ma możliwości płatności gotówkowej.
5.    Po skutecznym dokonaniu płatności, umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych usług elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. 

§ 6
Dostawa usług elektronicznych

1.    Dostawa zakupionej usługi elektronicznej następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.
2.    Dostawa odbywa się wyłącznie wysyłkowo, na adres e-mail Kupującego.
3.    Dostawa jest bezpłatna.
4.    Do odbioru usług wymagany jest dostęp do sieci internetowej. 
5.    Usługa elektroniczna, w formie szkolenia online dostępna jest jako nagranie umieszczone w serwie YouTube.
6.    Wiadomość e-mail zawierająca usługę, jaką jest zakupiony dostęp do szkolenia online, zawiera link, pod którym można obejrzeć szkolenie.
7.    Usługa udostępniana jest na adres e-mail Kupującego, taki jaki podał w trakcie składania zamówienia. 
8.    Nie ma możliwości dostarczenia usługi elektronicznej na nośniku danych.
9.    Dostęp do szkolenia online wymaga akceptacji warunków korzystania z serwisu YouTube.
10.    Sprzedawca nie dostarcza Kupującemu oprogramowania niezbędnego do otwarcia sprzedawanego pliku.
11.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu elektronicznego spowodowane niewłaściwym użytkowaniem pliku. 


§ 7
Formy płatności

1.    Przelew online, dokonywany samodzielnie przez Kupującego z poziomu internetowej bankowości. 
2.    Przelew tradycyjny, przekaz pocztowy.
3.    Przelewy muszą być kierowane na numer konta: 21187010452078106673750001

 

§ 8
Realizacja zamówienia

1.    Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Sprzedającego.
2.    Realizacja zamówienia zawierającego usługę rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
3.    Realizacja zamówienia zawierającego usługę (szkolenie online) rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.

§ 9 
Zasady korzystania z usługi szkolenie online

1. Zakupiony i opłacony dostęp do materiałów wideo będzie dostępny dla Klienta, gdy ten go  odtworzy.
2. Wszystkie materiały oferowane przez Sprzedającego są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Kupujący ma obowiązek korzystać z materiału wideo wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:
1. rozpowszechniania materiału wideo w formie elektronicznej, w całości lub we fragmentach. 
2. utrwalania lub zwielokrotniania materiału wideo (tworzenia kopii) w celu ich rozpowszechniania.
3. komercyjnego wykorzystywania materiału wideo.
4. wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści materiału wideo. 
5. zapisywania materiału wideo na fizycznym nośniku pamięci.
5. Kupujący jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z wideo w sposób niezgodny z prawem oraz niniejszym regulaminem.

 

§ 10
 Odstąpienie od umowy

1.    Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu wysłania przez Sprzedającego wiadomości e-mail zawierającej link do usługi.
2.    Gdy spełniona jest przesłanka wymieniona w § 10 pkt 1, Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność, w całości (100%) na numer konta, z którego Sprzedający uzyskał płatność.

3.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

§ 11
Odpowiedzialność za wady

 

 1.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu usługę elektroniczną wolną od wad.
2.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za niezgodność usługi cyfrowej z opisem.
3.    Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę usługi elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4.    Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną na adres: matura.neuron@gmail.com.
5.    Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
6.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę oraz błędne lub nieaktualne informacje zawarte w usłudze, o której mowa w § 6 pkt 6.
7.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu programu, który Kupujący wykorzystuje do odtworzenia szkolenia online, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub wadliwym oprogramowaniem.
8.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu platformy YouTube, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub wadliwym oprogramowaniem.
9.    Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 12 
Reklamacje

1.    Klient może zgłosić reklamacje do Sprzedającego na adres: matura.neuron@gmail.com, w szczególności w przypadku, gdy:
1.    zakupiony materiał wideo okaże się uszkodzony,
2.     nie będzie możliwości jego obejrzenia,
3.     po otwarciu, treść materiału wideo będzie nieczytelna lub nie będzie jej (wideo jak i audio).
2.    Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych w sposób taki, w jaki wpłynęła ona do Sprzedającego.

 

§ 13
Dane osobowe i pliki cookies

  

1.    Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://maturaneuron.pl/neuron-polityka-prywatnosci 

 

§ 14
Postanowienia końcowe


1.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
2.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06/12/2023 r.
3.    Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
4.    Kupujący składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego zapisy w brzmieniu niezmienionym z prezentowaną treścią.
5.    Kupujący składając zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania zamówienia.
6.    Kupujący składając zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Kupujący jest świadom, że w ten sposób traci prawo odstąpienia umowy.

 

§ 15
Zastrzeżenia

1.    Jakakolwiek zbieżność zadań, co do ich konstrukcji, formy czy treści, jak i zasad oceniania do materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jak i inne wydawnictwa czy ośrodki dydaktyczne jest przypadkowa i wynika z naturalnej zbieżności materiału w kontekście zakresu wymagań egzaminacyjnych lub podstawy programowej.