REGULAMIN Z DNIA: 12.12.2020 r.
OBOWIĄZUJE OD: 12.12.2020 r.

§1. Sposób składania zamówienia


1.    Kupujący może zamówić dowolną liczbę plików .pdf. 
2.    W przypadku zakupu pliku, towar udostępniany jest na adres e-mail Kupującego, taki jaki podał w trakcie składania zamówienia w Formularzu zakupowym. Do wiadomości, z załączonym plikiem, dołączone jest także hasło, które służy do zabezpieczenia pliku i umożliwia jego otwarcie.
3.    Na stronie produktowej, Sprzedawca zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
4.    Zakupiony plik można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
5.    Sprzedawca nie dostarcza Kupującemu oprogramowania niezbędnego do otwarcia sprzedawanego pliku.
6.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu elektronicznego spowodowane niewłaściwym użytkowaniem pliku. 
7.    Sprzedawca gwarantuje Kupującemu plik wolny od uszkodzeń oraz sprawdzony programem antywirusowym.

 
§2. Warunki realizacji zamówienia


1.    Zamówienie zawierające plik .pdf zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania na konto bankowe Sprzedawcy (wskazane po wypełnieniu Formularzu zakupowego) przelewu od Kupującego, na odpowiednią kwotę, lub po przekazaniu ze strony Kupującego potwierdzenia wykonania przelewu wygenerowanego przez bank Kupującego (ewentualnie: przekaz pocztowy).
2.    Czas realizacji zamówienia wynosi do 48. godzin w dni roboczych, chyba że na stronie produktu podano inaczej. 
3.    Plik może zostać wysłany tylko na adres e-mail podany w Formularzu zakupowym przez Kupującego.
4.    Sprzedający nie weryfikuje poprawności wpisanego adresu e-mail, a także nie weryfikuje, czy wiadomość z plikiem dotarła i została odczytana przez Kupującego. 
5.    Utrata dostępu do wskazanego w Formularzu zakupowym adresu e-mail przez Kupującego nie rodzi względem Sprzedającego obowiązku ponownego wysłania pliku lub zwrotu wpłaconej należności.
6.    W celu zapobiegania błędom wynikającym z omyłkowego wprowadzenia przez Kupującego błędnego adresu e-mail, w Formularzu zakupowym, Sprzedający umożliwia Kupującemu dwukrotne wpisanie adresu e-mail, przy czym dalsza realizacja zamówienia jest możliwa tylko wtedy, gdy adresy e-mail z obu pól formularza są ze sobą zgodne. 
7.    Gdy Kupujący poda w polach, o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu dwa różne adresy e-mail (w tym, na przykład takie, które będą różnić się jedną literą/cyfrą) Sprzedający ma obowiązek poinformowania go o tym, a zamówienie takie pozostaje aktywne.
8.    W sytuacji nie otrzymania żadnej wiadomości od Sprzedającego po upływie 48 godz. od chwili zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Sprzedającego lub przekazania do wglądu potwierdzenia wykonania przelewu, zaleca się Kupującemu kontakt mailowy (info@maturaneuron.pl).
9.    Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe z przyczyny leżącej po stronie Sprzedającego, o zaistniałej sytuacji poinformuje on Kupującego przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu zakupowym. 
10.    W przypadku dokonania przez Kupującego płatności za zamówienie, Sprzedający dokona zwrotu całości wpłaconych środków, gdyby zaistniała sytuacja, o której mowa w §2  pkt. 9 wykluczała możliwość podjęcia wysyłki w przeciągu (łącznie, dla dni roboczych) 72 godz. od chwili zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Sprzedającego.
11.    Na wniosek Kupującego, Sprzedawca może odstąpić od realizacji punktu 10 niniejszego paragrafu, w sytuacji, gdy Kupujący zdecyduje się nadal oczekiwać na swój towar po uprzednim ustaleniu orientacyjnego terminu (wg. wzoru: ustalona data +/- 3 dni) jego dostarczenia ze Sprzedającym.
12.    Wystąpienie sytuacji, o której mowa w §2  pkt. 9 wymusza na Sprzedającym podjęcie działań i środków zgodnie z jego najlepszą wiedzą i umiejętnościami mających na celu jak najszybsze wyeliminowanie przyczyny uniemożliwiającej sprawną dystrybucję sprzedawanych plików cyfrowych 
13.    Wystąpienie sytuacji, o której mowa w §2 pkt. 9 wymusza na Sprzedającym sporządzenie raportu, który szczegółowo będzie opisywać przyczyny, skutki oraz podjęte środki prewencyjne mające na celu wyeliminowanie podobnych problemów w przyszłości. 
14.    Sprzedający nie ma obowiązku informowania Kupującego o błędnie wprowadzonym adresie e-mail (por. §2 pkt 7) w sytuacji, gdy adres e-mail podany w tytule przelewu jest zgodny, z co najmniej jedną wersją adresu e-mail podaną w polach, o których mowa w pkt 6. niniejszego paragrafu. 


§3. Odstąpienie od umowy


1.    Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu wysłania przez Sprzedającego wiadomości e-mail zawierającej plik .pdf oraz hasło dostępu. Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność, w całości (100%). 
2.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§4. Zasady korzystania z zakupionego pliku


1.    Zakupiony i opłacony plik .pdf będzie dostępny dla Klienta, gdy ten  pobierze go z wysłanej przez Sprzedającego wiadomości e-mail. 
2.    W przypadku dokonania i opłacenia zamówienia składającego się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .zip.
3.    Zaleca się zapisanie pliku na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. 
4.    Sprzedający nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, Kupujący ponosi ryzyko niezapisania (na odrębnym nośniku pamięci), w tym: utracenia, pliku.  
5.    W przypadku utraty hasła do pliku, Sprzedający nie udostępnia go ponownie, przez co zaleca się zapisanie hasła w bezpiecznym miejscu lub wydruk zakupionego pliku.
6.    Wszystkie pliki oferowane przez Sprzedającego są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (por. §4 pkt.: 7, 8, 9, 10 oraz 11).
7.    Kupujący ma obowiązek korzystać z pliku wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8.    Kupujący ma możliwość wydruku zakupionego pliku. 
8.1. Zasady korzystania z takiego wydruku są tożsame z §4 pkt. 6 i pkt. 7
9.    Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:
9.1. rozpowszechniania pliku w formie elektronicznej, w całości lub we fragmentach. 
9.2. rozpowszechniania treści pliku po jego wydrukowaniu w całości lub we fragmentach (także  opracowań wydruku).
9.3. utrwalania lub zwielokrotniania plików (tworzenia kopii) w celu ich rozpowszechniania.
9.4. komercyjnego wykorzystywania pliku.
9.5. komercyjnego wykorzystywanie treści pliku.
9.6. wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści pliku.
9.7. zmiany nazwy pliku (domyślnie: „Zestawy arkuszy maturalnych z biologii NEURON, edycja X, WR lub WP”, gdzie X – oznacza rok publikacji).
9.8. (w przypadku wydruku do jego) ponownego przedruku, zmiany treści czy udostępniania osobom nieuprawnionym.  
10.    Kupujący jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z pliku w sposób niezgodny z prawem oraz niniejszym regulaminem.
11.    Zabrania się podejmowania czynności związanych z deszyfracją pliku i/lub zmianą jego formatu (domyślenie: .pdf).  

§5. Prawa autorskie


1. Zakupiony plik, a zwłaszcza jego treść są objęte prawami autorskimi (por.: §4 pkt. 6) – to samo dotyczy także wydruku z zakupionego pliku.
2. Prawem autorskim objęte są również kopie pliku pierwotnego, to znaczy tego, który stanowi załącznik do wiadomości wysłanej przez Sprzedającego o temacie: „Zamówienie”. 
3. W przypadku wykrycia przez Sprzedającego naruszeń Kupującego wbrew §4 pkt. 7, 8, 9, 10 i 11  Sprzedający może dochodzić swoich praw oraz może skorzystać z roszczeń wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


§6. Reklamacje


1.    Klient może zgłosić reklamacje do Sprzedającego, w szczególności w przypadku, gdy:
1.    zakupiony plik okaże się uszkodzony.
1.1.1. nie będzie możliwości jego pobrania.
1.1.2. nie będzie możliwości jego otwarcia (próby wpisania hasła nie powiodą się).
1.1.3. po otwarciu, treść będzie nieczytelna lub nie będzie jej.
2.    w ciągu 48 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za plik .pdf nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w §2 pkt. 2)
2.    Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.


§7. Postanowienia końcowe


1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa (w szczególności: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
2. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego zapisy w brzmieniu niezmienionym z prezentowaną treścią.
3. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu zakupowym.
4. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
4.1. Kupujący jest świadom, że w ten sposób traci prawo odstąpienia umowy.
5. Regulamin obowiązuje od daty publikacji na stronie internetowej: www.maturaneuron.pl/-/