NEURON-matura z biologii. Nagrane lekcje

REPLIKACJA SEMIKONSERWATYWNA DNA

DZIĘKI TEMU, UCZEŃ:

1. przedstawia rodzaje wiązań chemicznych występujące w cząsteczkach biologicznych (tu: w DNA) i ich rolę
2. przedstawia znaczenie wybranych węglowodanów (...) deoksyryboza (...) dla organizmów
3. przedstawia budowę nukleotydów
4. przedstawia strukturę podwójnej helisy (...).
5. wykazuje rolę podwójnej helisy w replikacji oraz określa polimerazę DNA jako enzym odpowiedzialnego za replikację
6. (...) wymienia etap, w którym zachodzi replikacja DNA (...)

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. 
RODZAJE ODPORNOŚCI

1. przedstawia biologiczną rolę białek (tu: odpornościowa)
2. charakteryzuje wybrane grupy białek: (...) globuliny (...)
3. przedstawia reakcję odpornościową (...) swoistą i nieswoistą

WPROWADZENIE DO EWOLUCJI. DOBÓR NATURALNY. RODZAJE EWOLUCJI

1. określa źródła zmienności genetycznej
2. podaje przykłady działania doboru naturalnego ((...) uzyskiwanie przez bakterie oporności na antybiotyki itp))
3. wykazuje rolę mutacji i rekombinacji genetycznej w powstawaniu zmienności, która jest surowcem ewolucji 
4. przedstawia mechanizm działania dobru naturalnego i jego rodzaje (stabilizujący, kierunkowy, różnicujący), omawia skutki
doboru w postaci powstawania adaptacji u organizmów
5. (...) podaje przykłady konwergencji i dywergencji 
6. identyfikuje konwergencja i dywergencje na podstawie schematu, rysunku, opisu itd.

METODOLOGIA NAUK PRZYRODNICZYCH

1. rozumie i stosuje terminologię biologiczną
2. planuje i dokumentuje obserwacje i doświadczenia biologiczne 
3. formułuje problemy badawcze, stawia hipotezy i weryfikuje je na drodze obserwacji i doświadczenia
4. określa warunki doświadczenia
5. rozróżnia próbę kontrolną i badawczą 
6. formułuje wnioski z przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń

TRANSKRYPCJA (synteza RNA)

1. wyjaśnia, co to są retrowirusy i podaje ich przykłady
2. przedstawia budowę nukleotydów
3. opisuje i porównuje strukturę i funkcję cząsteczek DNA  i RNA
4. przedstawia podstawowe rodzaje RNA występujące w komórce (mRNA, rRNA, tRNA) oraz określa ich rolę
5. przedstawia poszczególne etapy prowadzące od DNA do białka (transkrypcja (...)) uwzględniając rolę poszczególnych
typów RNA oraz rybosomów
6. przedstawia proces potranskrypcyjnej obróbki RNA u organizmów eukariotycznych
7. porównuje strukturę genomu prokariotycznego i eukariotycznego
8. określa źródła zmienności genetycznej (mutacje (...))

CYKL CALVINA-BENSONA. PRZEBIEG I BILANS

1. opisuje funkcje (...) chloroplastów (...)
2. wskazuje substraty i produkty głównych szlaków i cykli metabolicznych (fotosynteza (...))
3. opisuje etapy cyklu Calvina i wskazuje je na schemacie, określa bilans tego cyklu

AKTUALNE OPRACOWANIA:

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

ZOBACZ NASZE 
DARMOWE 
WIDEO
EDUKACYJNE

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępu do treści elektronicznych.

DZIĘKI TEMU, UCZEŃ:

DZIĘKI TEMU, UCZEŃ:

DZIĘKI TEMU, UCZEŃ:

DZIĘKI TEMU, UCZEŃ:

DZIĘKI TEMU, UCZEŃ:

         NAPISZ WIADOMOŚĆ

NEURON-matura z biologii
NIP: 8652573571
REGON: 385978581

Polityka prywatności

podstawa programowa z biologii

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne

informator maturalny