Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii (dalej: Wydarzenie)

 

§ 1
Postanowienia ogólne i definicje

1.  Niniejszy regulamin dotyczy osób, które zgłaszają się we własnym imieniu do udziału w ogólnopolskiej  próbnej maturze z biologii NEURON lub ogólnopolskiej diagnozie maturalnej z biologii NEURON (tzw. nabór indywidualny).  
2.  Całość Wydarzenia przeprowadzana jest wyłącznie w języku polskim.  
3.  Udział w wydarzeniu może wziąć każda osoba, która w wyznaczonym przez osobę przeprowadzającą  i  opracowującą  arkusz próbnej  matury  (dalej:  Organizator) terminie dokona  zgłoszenia  (dalej:  Zainteresowany), a następnie opłaci swoje uczestnictwo (dalej: Uczestnik).   
4.  Zainteresowanym  może  być  osoba  fizyczna  zamieszkała  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  
5.  Zainteresowanym  może  być  osoba  fizyczna  zamieszkała  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  niepełnoletnia albo nieposiadająca pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn.  
5.1. Udział możliwy wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami  Kodeksu cywilnego.  
6.  Wydarzenie   dedykowane   jest   maturzystom,   ale   może   w   nim   wziąć   udział   każda   osoba  zainteresowana tematem. Poziom będzie odpowiadał szkole ponadpodstawowej (liceum) zgodnie  z obowiązującym stanem prawnym.  
7.  Organizator nie zapewnia oprogramowania niezbędnego do udziału w Wydarzeniu.  
8.  Organizator     nie     ponosi     odpowiedzialności     za     jakiekolwiek     uszkodzenia     (w     tym: sprzętu  elektronicznego) mienia Uczestnika spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oprogramowania i /  lub narzędzi.
9.  Wiadomość e-mail zawierająca informacje i arkusz maturalny, niezbędne do udziału (dalej: Środki  udziału) w Wydarzeniu, zostaną przekazane Uczestnikowi w terminie ustalonym i podanym do  wiadomości przez Organizatora.  
10. Realizacja §1 punkt 9 jest możliwa tylko po uprzednim otrzymaniu od Zainteresowanego przelewu  z tytułu uczestnictwa.   
11. Środki udziału  mogą zostać wysłane tylko na adres e-mail podany podczas zgłoszenia (dalej:  Formularz zgłoszeniowy) przez Uczestnika.  
12. Organizator nie weryfikuje poprawności wpisanego adresu e-mail, a także nie weryfikuje, czy Środki  udziału dotarły i zostały odczytane przez Uczestnika.   
13. W sytuacji, gdy Uczestnik po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania płatności nie uzyska dostępu do  Środków  udziału  umożliwiających  dalszy  udział  w  Wydarzeniu  powinien  skontaktować  się  z Organizatorem.   
14. Utrata dostępu do wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail przez Uczestnika, nie  rodzi względem Organizatora obowiązku ponownego wysłania środków udziału.  
15.  Gdy  Uczestnik  utraci  dostęp  do  adresu  e-mail  podanego  w  Formularzu  zgłoszeniowym  nie  przysługuje mu zwrot wpłaconej należności z tytułu uczestnictwa, chyba że utrata ta nastąpiła przed  udostępnieniem przez organizatora Środków udziału, a organizator został o tym poinformowany na  
tym etapie.    
16. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu w dobrowolnym momencie.  
17. Gdy  Uczestnik  zrezygnuje  po  udostępnieniu  Środków  przekazu,  wpłacona  należność  z  tytułu  uczestnictwa nie zostanie zwrócona.  
18. Gdy Uczestnik zrezygnuje przed udostępnieniem Środków przekazu, Uczestnikowi fakultatywnie  przysługuje możliwość żądania zwrotu wpłaconej należności.  
19. Gdy Uczestnik zrezygnuje w trybie określonym w § 1 punkt 18 i zażąda on zwrotu wpłaconej  należności, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego należność, w całości (100%) na  bankowy, z którego doszło do wpłaty.   
20. Prawo  do  odstąpienia  od  umowy  nie  przysługuje  Uczestnikowi  w  odniesieniu  do  umowy  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia  
od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy  (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24  czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).   

 

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem naboru, Organizator prowadzi sprzedaż usług elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi elektronicznej, a także prawa i obowiązki Organizatora, Zainteresowanego oraz Uczestnika.
3. Dla możliwości wejścia na Stronę, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez smartfon, komputer lub inne urządzenie Zainteresowanego. Wystarczające są:
a. dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu,

b. standardowa przeglądarka internetowa w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu Kupującego.
4. Do dokonania zgłoszenia konieczne jest spełnienie szczególnych warunków technicznych przez smartfon, komputer lub inne urządzenie Zainteresowanego, tj.:
a. dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu  Zainteresowanego,

b. standardowa przeglądarka internetowa w smartfonie, komputerze lub innym urządzeniu,

c. dostęp do adresu e-mail,

d. możliwość wykonania przelewu tradycyjnego lub online (przez zalogowanie na stronie banku).
5. Zainteresowany nie może dokonać zgłoszenia anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Zainteresowanemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony,  Organizator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Zainteresowany powinien poinformować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Zainteresowany może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail matura.neuron@gmail.com. W reklamacji Zainteresowany powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Organizator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Zainteresowanego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
9. Wszystkie ceny są cenami brutto.
10. Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zainteresowanego zgłoszenia.
11. Orgnizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług w zgłoszeniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych czy też wyprzedaży.
12. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowiłby inaczej.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem naboru, Organizator świadczy na rzecz Zainteresowanego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Zainteresowanemu zawarcia z Organizatorem umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci usług elektronicznych (udział w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii). Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta. Procedura zawarcia umowy, rozumiana jako zasady naboru, opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

2. Odpłatne są umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem naboru.

 

§ 4
Zasady naboru

1. Informacja o Wydarzeniu zamieszczona zostanie w Internecie, na ogólnodostępnej stronie Organizatora i jego mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).   
2. Informacja  o  Wydarzeniu  zostaje  zamieszczona  najpóźniej  pół  miesiąca  przed  planowanym  terminem realizacji arkusza.  
3. Limit miejsc dla chcących wziąć udział, o ile zostanie przewidziany, w próbnej maturze z biologii  ustala Organizator za podaniem tego do wiadomości publicznej przed okresem rozpoczęcia naboru.   
4. Organizator zastrzega  sobie  prawo do  zmiany  (zwiększenia  lub zmniejszenia)  limitu  miejsc  w trakcie trwania naboru.   
5.  Zainteresowani, zobowiązani  są  do  wypełnienia  i  przesłania  do  Organizatora  Formularz  zgłoszeniowy.   
6. Dzień upublicznienia arkusza maturalnego Uczestnikom wyznacza Organizator.   
7. Uczestnicy pobierają arkusz próbnej matury z biologii ze strony wskazanej przez Organizatora.   
8. Arkusz maturalny znajduje się w pliku komputerowym o rozszerzeniu .pdf i zabezpieczony jest  hasłem.  

 

§ 5
Opłata i jej zwrot

1. Udział w próbnej maturze z biologii jest płatny. Wysokość opłaty ustalana jest każdorazowo, przed  rozpoczęciem naboru i podana jest do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie organizatora  (www.maturaneuron.pl), a także w Formularzu zgłoszeniowym.   
2. Opłatę należy  uiścić  w  całości,  jednym  przelewem  bankowym  na numer  konta  bankowego  Organizatora, który podany będzie w Formularzu zgłoszeniowym.  
3. Na wniosek Uczestnika, Organizator wystawi potwierdzenie otrzymania przelewu i / lub fakturę  VAT.   
4. Uiszczona  kwota  może  zostać  zwrócona  w  całości  Uczestnikowi,  gdy  ten  zrezygnuje  z uczestnictwa w trybie § 1 punkt 18 (tj. przed datą opublikowania przez Organizatora  Środków  udziału).   
5. Kwota może zostać zwrócona tylko i wyłącznie na dane i numer konta bankowego, z którego  Organizator uzyskał uprzednio płatność.   
6. Uiszczona kwota nie zostanie zwrócona Uczestnikowi, jeśli rezygnuje on ze swojego dalszego  udziału po dacie udostępnienia przez Organizatora Środków udziału, tj. w trybie § 1 punkt 17.    
7. Organizator może obniżyć wartość kwoty, o której mowa w pkt 1 tworząc kod promocyjny  o działaniu i zastosowaniu określonym w miejscu jego podania.  
 


§ 6
Prawa autorskie i pokrewne Organizatora

1. Uczestnikowi zostaje udostępniony arkusz egzaminacyjny na zasadzie wyłączności.   
2. Uczestnik nie staje się właścicielem praw autorskich do arkusza w momencie jego otrzymania, ani  na żadnym innym etapie uczestnictwa.   
3.  Uczestnik  nie  jest  upoważniony  do  przekazywania  osobom  postronnym  ani  powielania  w jakikolwiek sposób (w tym umieszczania na portalach, forach czy stronach internetowych) plików  przekazanych przez Organizatora.  
4. Wszystkie pliki przekazane przez Organizatora Uczestnikowi objęte są ochroną przewidzianą  w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane  wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.   
5. Uczestnik ma obowiązek korzystać z pliku wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym regulaminem.  
6. Uczestnik ma możliwość wydruku przekazanego mu pliku.   
6.1. Zasady korzystania z takiego wydruku są tożsame z §6.   
7. Uczestnik nie jest uprawniony do:   
7.1. rozpowszechniania pliku w formie elektronicznej, w całości lub we fragmentach.  
7.2. rozpowszechniania treści pliku po jego wydrukowaniu w całości lub we fragmentach (także opracowań wydruku).   
7.3. utrwalania lub zwielokrotniania plików (tworzenia kopii) w celu ich rozpowszechniania.   
7.4. komercyjnego wykorzystywania pliku.   
7.5. komercyjnego wykorzystywanie treści pliku.   
7.6. wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści pliku.  
7.7. zmiany nazwy pliku (domyślnie: „Arkusz XX202Y”, gdzie X – oznacza miesiąc publikacji,  a Y – ostatnia cyfrę roku publikacji).   
7.8. (w przypadku wydruku) do ponownego przedruku, zmiany treści czy udostępniania  osobom nieuprawnionym.   
8.  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  dbania  o  to,  aby  pod  jego  nieobecność  osoba  lub  osoby  nieuprawnione (tj.: każda inna osoba poza Uczestnikiem) nie korzystały z pliku w sposób niezgodny  z prawem oraz niniejszym regulaminem.   
9. Uczestnikowi zabrania się podejmowania czynności związanych z deszyfracją pliku i / lub zmianą  jego formatu (domyślnie: .pdf).   
10. W przypadku wykrycia przez Organizatora naruszeń ze strony Uczestnika, Organizator ze  skutkiem natychmiastowym wyklucza jego dalszy udział, bez ostrzeżenia.   
11. W przypadku wykrycia przez Organizatora naruszeń ze strony Uczestnika, łamiącego zasady §6  Organizator będzie dochodzić swoich praw oraz może skorzystać z roszczeń wynikających z ustawy  z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.   
12. Zadania egzaminacyjne z arkusza próbnej matury z biologii można analizować  z nauczycielem.
13. Audio oraz wideo udostępnione Uczestnikowi, w ramach analizy arkusza maturalnego, nie mogą  być przez Uczestnika ani osoby trzecie nagrywane.  

 

§ 7
Zasady uczestnictwa

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad ujętych w zaakceptowanym regulaminie.  
2. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z uczestnictwem należy skontaktować się  bezpośrednio z Organizatorem.   
3. Uczestnik pobiera arkusz ze strony wyznaczonej przez Organizatora, a następnie rozwiązuje go.
4. Po upływie określonego czasu przewidzianego na rozwiązanie arkusza, Organizator przystępuje  do spotkania na żywo, transmisji internetowej, podczas której dokona omówienia całości arkusza.   
4.1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej na grupie maturalnej,  jak i podczas analizy arkusza na żywo.  
4.2. Podczas spotkania na żywo Uczestnik powinien zadbać o komfort prowadzącego poprzez  zadbanie o wyłączenie własnego mikrofonu i nieprzerywanie wypowiedzi prowadzącego.  
5. W przypadku braku części informacji w momencie dokonywania zgłoszenia Organizator prześle  dodatkowe informacje najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.  
6. Uczestnika zobowiązuje się do przybycia na live’a z 10 minutowym wyprzedzeniem.   
6.1.  W  przypadku  spóźnienia  na  live  i / lub  problemu  z  dołączeniem  Uczestnika  do  platformy,  Organizator nie ma obowiązku podjęcia próby dołączenia Uczestnika w trakcie już trwającego live’a.  Możliwość dołączenia Uczestnika do live’a będzie możliwa najwcześniej podczas przerwy w środku live’a.  
6.2. Uczestnik ma obowiązek zalogować się do platformy, na której odbędzie się transmisja,  a także zapoznać się z jej podstawowymi funkcjami najpóźniej na 12 godziny przed rozpoczęciem  live’a. Po tym czasie, gdy Uczestnik nie zgłosi problemów uznaje się, że Uczestnik ma dostęp do  platformy i potrafi ją obsłużyć w podstawowym zakresie, niezbędnym do pełnego uczestniczenia  w spotkaniu na żywo.  
7.  Udział  w  transmisji  wymaga  spełnienia  przez  urządzenia,  z  którego  korzysta  Uczestnik,  odpowiednich warunków technicznych (np. poprawne oprogramowanie, dostęp do sieci Internet).   
8. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru  transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie  mobilne lub sprzęt komputerowy).   
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ograniczenia w dostępie do transmisji  wynikające    z     nieprawidłowego     działania     łączy     przesyłowych     lub     oprogramowania albo  infrastruktury stron trzecich. Prędkość połączenia w przypadku urządzeń mobilnych jest zmienna  
i zależna od wielu czynników takich jak: lokalizacja, wnętrze budynku, słabe warunki pogodowe.  Jakość transmisji     będzie     zależna     od     prędkości     Internetu,    jaką     dysponuje     użytkownik.  Rekomendowane jest połączenie 4G/LTE lub lepsze.  
10. Uczestnik zobowiązany jest do zachowywania reguł netykiety.  
11.  W  przypadku  niewywiązywania  się  i  nieprzestrzegania  zasad  określonych  w  regulaminie,  Organizator (lub Moderator) może bez ostrzeżenia wykluczyć udział Uczestnika ze spotkania live  w celu dbania o komfort własny i pozostałych Uczestników.  
12.  Odwołanie  ustalonego  terminu  spotkania  na  żywo  jest  możliwe  w  sytuacji  pojawienia  się  problemów  technicznych  po  stronie  Organizatora  niezależnych  od  niego  zarówno  przed,  jak  i w trakcie trwania spotkania.   
13. Odwołanie ustalonego terminu spotkania na żywo jest możliwe w sytuacji, gdy brak możliwości  udziału zarówno przed, jak i w trakcie spotkania zgłosi 51% lub więcej wszystkich uprawnionych  Uczestników.  
14. W sytuacjach opisanych w punkcie 12 i 13, Organizator ustala kolejny termin spotkania.   


§ 8
Dokumenty zgłoszeniowe

1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://maturaneuron.pl/informator

 

§ 9
Ochrona danych osobowych Uczestnika

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://maturaneuron.pl/polityka+prywatno%C5%9Bci-matura

 

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Osoba akceptująca Regulamin uczestnictwa w próbnej maturze z biologii oświadcza, że zapoznała  się z nim i akceptuje w niezmienionej formie wszystkie jego punkty i podpunkty.   
2. Do punktów i podpunktów zawartych w tym Regulaminie nie przysługuje zgłoszenie zażalenia.  
3. Regulamin może zostać zaakceptowany jedynie w niezmienionej formie.   
4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  za  podaniem  tego  do  wiadomości  publicznej.   
5. Organizator nie może zmienić Regulaminu w trakcie trwania naboru i najbliższej, następującej po  nim sesji.  
6. Uzupełniające informacje do niniejszego Regulaminu znajdują się w Biuletynie Informacyjnym, z  którym Zainteresowany jest zobowiązany się zapoznać.   

 

§ 11
Zastrzeżenia

1. Usługa, o której mowa w § 3 pkt 1 jest w pełni zoptymalizowana do wersji elektronicznej (.pdf). Wydruk może  odbiegać od prezentowanego wyglądu w wersji elektronicznej.  Plik zaleca się otwierać za pośrednictwem programów komputerowych obsługujących rozszerzenie plików .pdf w najnowszej wersji programu, zgodnie z wytycznymi wydawcy programu. 
2. W przypadku problemów związanych z odczytem pliku zaleca się zapoznanie z Pomocą Techniczną  lub  kontakt pod adresem e-mail: matura.neuron@gmail.com
3. Jakakolwiek zbieżność zadań, co do ich konstrukcji, formy czy treści, jak i zasad oceniania do materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jak i inne wydawnictwa czy ośrodki dydaktyczne jest przypadkowa i wynika z naturalnej zbieżności materiału w kontekście zakresu wymagań egzaminacyjnych lub podstawy programowej.