WYKUP DOSTĘP 85,00 PLN

WYKUP DOSTĘP 98,00 PLN

85 zł

98 zł

43 min.

TRUDNE

1. wyjaśnia, co to są retrowirusy i podaje ich przykłady

2. przedstawia budowę nukleotydów

3. opisuje i porównuje strukturę i funkcję cząsteczek DNA 

i RNA

4. przedstawia podstawowe rodzaje RNA występujące w ko-

mórce (mRNA, rRNA, tRNA) oraz określa ich rolę

5. przedstawia poszczególne etapy prowadzące od DNA do

białka (transkrypcja (...)) uwzględniając rolę poszczególnych

typów RNA oraz rybosomów

6. przedstawia proces potranskrypcyjnej obróbki RNA u orga-

nizmów eukariotycznych

7. porównuje strukturę genomu prokariotycznego i eukario-

tycznego

8. określa źródła zmienności genetycznej (mutacje (...))

TREŚĆ NAUCZANIA. UCZEŃ:

TRANSKRYPCJA (synteza RNA)

49 min.

TRUDNE

1. przedstawia rodzaje wiązań chemicznych występujące w cząsteczkach biologicznych i ich rolę

2. przedstawia znaczenie wybranych węglowodanów (...) deoksyryboza (...) dla organizmów

3. przedstawia budowę nukleotydów

4. przedstawia strukturę podwójnej helisy (...).

5. wykazuje rolę podwójnej helisy w replikacji DNA oraz 

określa polimerazę DNA jako enzym odpowiedzialny za replikację

6. (...) wymienia etap, w którym zachodzi replikacja DNA (...)

TREŚĆ NAUCZANIA. UCZEŃ:

REPLIKACJA SEMIKONSERWATYWNA DNA