REPLIKACJA SEMIKONSERWATYWNA DNA

TREŚĆ NAUCZANIA. UCZEŃ:

1. przedstawia rodzaje wiązań chemicznych występujące w cząsteczkach biologicznych i ich rolę
2. przedstawia znaczenie wybranych węglowodanów (...) deoksyryboza (...) dla organizmów
3. przedstawia budowę nukleotydów
4. przedstawia strukturę podwójnej helisy (...).
5. wykazuje rolę podwójnej helisy w replikacji DNA oraz 
określa polimerazę DNA jako enzym odpowiedzialny za replikację
6. (...) wymienia etap, w którym zachodzi replikacja DNA (...)

TRUDNE

49 min.

TRANSKRYPCJA (synteza RNA)

TREŚĆ NAUCZANIA. UCZEŃ:

1. wyjaśnia, co to są retrowirusy i podaje ich przykłady
2. przedstawia budowę nukleotydów
3. opisuje i porównuje strukturę i funkcję cząsteczek DNA 
i RNA
4. przedstawia podstawowe rodzaje RNA występujące w ko-
mórce (mRNA, rRNA, tRNA) oraz określa ich rolę
5. przedstawia poszczególne etapy prowadzące od DNA do
białka (transkrypcja (...)) uwzględniając rolę poszczególnych
typów RNA oraz rybosomów
6. przedstawia proces potranskrypcyjnej obróbki RNA u orga-
nizmów eukariotycznych
7. porównuje strukturę genomu prokariotycznego i eukario-
tycznego
8. określa źródła zmienności genetycznej (mutacje (...))

TRUDNE

43 min.

98 zł

85 zł

WYKUP DOSTĘP 98,00 PLN

WYKUP DOSTĘP 85,00 PLN