WYKUP DOSTĘP 65,00 PLN

65 zł

115 zł

46 min.

ŚREDNIE

1. określa źródła zmienności genetycznej
2. podaje przykłady działania doboru naturalnego ((...) uzyskiwanie przez bakterie oporności na antybiotyki itp))
3. wykazuje rolę mutacji i rekombinacji genetycznej w powsta-
waniu zmienności, która jest surowcem ewolucji 
4. przedstawia mechanizm działania dobru naturalnego i jego
rodzaje (stabilizujący, kierunkowy, różnicujący), omawia skutki
doboru w postaci powstawania adaptacji u organizmów
5. (...) podaje przykłady konwergencji i dywergencji 
6. identyfikuje konwergencja i dywergencje na podstawie 
schematu, rysunku, opisu itd.

TREŚĆ NAUCZANIA. UCZEŃ:

WPROWADZENIE DO EWOLUCJI. DOBÓR NATURALNY. RODZAJE EWOLUCJI