WPROWADZENIE DO EWOLUCJI. DOBÓR NATURALNY. RODZAJE EWOLUCJI

TREŚĆ NAUCZANIA. UCZEŃ:

1. określa źródła zmienności genetycznej
2. podaje przykłady działania doboru naturalnego ((...) uzyskiwanie przez bakterie oporności na antybiotyki itp))
3. wykazuje rolę mutacji i rekombinacji genetycznej w powsta-
waniu zmienności, która jest surowcem ewolucji 
4. przedstawia mechanizm działania dobru naturalnego i jego
rodzaje (stabilizujący, kierunkowy, różnicujący), omawia skutki
doboru w postaci powstawania adaptacji u organizmów
5. (...) podaje przykłady konwergencji i dywergencji 
6. identyfikuje konwergencja i dywergencje na podstawie 
schematu, rysunku, opisu itd.

ŚREDNIE

46 min.

115 zł

65 zł

WYKUP DOSTĘP 65,00 PLN