WYKUP DOSTĘP 55,00 PLN

55 zł

34 min.

TRUDNE

1. rozumie i stosuje terminologię biologiczną

2. planuje i dokumentuje obserwacje i doświadczenia biologiczne 

3. formułuje problemy badawcze, stawia hipotezy i weryfikuje 

je na drodze obserwacji i doświadczenia

4. określa warunki doświadczenia

5. rozróżnia próbę kontrolną i badawczą 

6. formułuje wnioski z przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń

TREŚĆ NAUCZANIA. UCZEŃ:

METODOLOGIA NAUK PRZYRODNICZYCH