WYKUP DOSTĘP 55,00 PLN

55 zł

34 min.

TRUDNE

1. rozumie i stosuje terminologię biologiczną
2. planuje i dokumentuje obserwacje i doświadczenia biologiczne 
3. formułuje problemy badawcze, stawia hipotezy i weryfikuje 
je na drodze obserwacji i doświadczenia
4. określa warunki doświadczenia
5. rozróżnia próbę kontrolną i badawczą 
6. formułuje wnioski z przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń

TREŚĆ NAUCZANIA. UCZEŃ:

METODOLOGIA NAUK PRZYRODNICZYCH